TIESVEDĪBA

Prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību un citu procesuālo dokumentu sagatavošana

Klientu pārstāvība visu līmeņu tiesās civillietās visās biroja darbības jomās:
    komerciālos strīdos
    īpašuma tiesību strīdos
    saistību tiesību strīdos
    apdrošināšanas strīdos
    goda un cieņas, reputācijas aizskāruma gadījumos
    mantojuma lietās
    darba strīdu lietās

 

Klientu pārstāvība visu līmeņu tiesās administratīvajās lietās, apstrīdot un pārsūdzot prettiesiskus valsts un pašvaldību iestāžu lēmumus, tai skaitā:
    publisko iepirkumu lietās
    būvniecības lietās

 

Klientu interešu pārstāvība šķīrējtiesās

Konstitucionālo sūdzību sagatavošana un klientu interešu pārstāvība Satversmes tiesā

Pieteikumu sagatavošana un   klientu interešu pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā strīdos, kas skar tiesību uz īpašumu aizskārumu