KONSULTĀCIJAS.
DARĪJUMU SAGATAVOŠANA. PĀRSTĀVĪBA TIESĀS.

KOMANDA

Egīls Radziņš
Zvērināts advokāts, biroja vadošais partneris

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1990.gada.

1987.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas, Rīgas šķīrējtiesas un Kurzemes reģionālās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Kopš 1990.gada pārstāv klientu intereses visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, Satversmes tiesā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā.   

Kopš 2008.gada Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis.

Kopš 2010.gada piedalās Tieslietu ministrijas Civilprocesa grozījumu izstrādes darba grupā.
 

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 1998. gada.

1987. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.

Kopš 1994. gada darbojusies advokātu birojos, ieguvusi pieredzi klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, kā arī klientu pārstāvībā darījumos.

Specializējusies ģimenes, saistību, dzīvojamo telpu īres, īpašuma tiesībās. Ieguvusi sertifikātus par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Sertificēta mediatore kopš 2014. gada.

Pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Dace Jenava

Zvērināta advokāte

 

Laura Legzdiņa    Zvērināta advokāta palīgs        

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2018.gada. 2017.gadā absolvējusi  Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Ieva Kalniņa
Biroja administratore

 

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

BIROJS

Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs ir dibināts 1992.gadā. Kopš biroja dibināšanas tajā advokātu praksi ir uzsākuši vairāki šobrīd atpazīstami advokāti: Dace Jenava, Anna Kovaļevska, Santa Liepiņa, Sandis Petrovičs, Kristīne Zīle, Agnese Osīte, Armands Rasa, Justīne Haka un Gundega Kārkliņa.

 

Birojs kopš tā dibināšanas sniedz juridisku palīdzību klientiem civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomās. Biroja pastāvēšanas sākumā, sadarbojoties ar kolēģiem no ASV, birojs ir palīdzējis klientiem zemes reformas, namīpašumu denacionalizācijas un uzņēmumu privatizācijas procesos, pamazām kļūstot par vienu no zinošākajiem ekspertiem īpašuma tiesību jautājumos. Birojam ir ievērojama tiesāšanās pieredze civillietās un administratīvajās lietās, sākot no procesa iniciēšanas līdz pat klientu interešu pārstāvībai Satversmes tiesā.
 

Birojs ir veiksmīgi pārstāvējis savu klientu intereses Eiropas Cilvēktiesību tiesā, panākot ievērojamu kompensāciju piedziņu lietās Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia un Dzirnis v. Latvia. Birojs nodrošina klientu interešu pārstāvību gan tiesās, gan meklējot risinājumus ārpustiesas kārtībā. Mēs lepojamies, ja tiesas spriedumi, kuri taisīti lietās ar mūsu biroja advokātu piedalīšanos, kļūst par paraugu tiesību normu interpretācijai un turpmākai piemērošanai.

Mēs esam gandarīti,  ja izdodas palīdzēt klientiem darījumu sagatavošanas stadijā, tā ļaujot izvairīties no strīdiem nākotnē un pasargājot savus klientus no laika un līdzekļu izšķērdēšanas. Piedaloties darījumu slēgšanas sarunās, mēs konsekventi aizsargājam savu klientu intereses, taču esam gatavi arī kompromisiem, lai formālas juridiskas domstarpības nebūtu šķērslis būtisku rezultātu sasniegšanai.   

 
 
 

KOMANDA

Egīls Radziņš
Zvērināts advokāts, biroja vadošais partneris

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1990.gada.

1987.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas, Rīgas šķīrējtiesas un Kurzemes reģionālās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Kopš 1990.gada pārstāv klientu intereses visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, Satversmes tiesā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā.   

Kopš 2008.gada Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis.

Kopš 2010.gada piedalās Tieslietu ministrijas Civilprocesa grozījumu izstrādes darba grupā.
 

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 1998. gada.

1987. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.

Kopš 1994. gada darbojusies advokātu birojos, ieguvusi pieredzi klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, kā arī klientu pārstāvībā darījumos.

Specializējusies ģimenes, saistību, dzīvojamo telpu īres, īpašuma tiesībās. Ieguvusi sertifikātus par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Sertificēta mediatore kopš 2014. gada.

Pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Dace Jenava

Zvērināta advokāte

 

Laura Legzdiņa    Zvērināta advokāta palīgs        

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2018.gada. 2017.gadā absolvējusi  Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Una Skopiņa
Jurista palīgs

2020.gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnē.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Ieva Kalniņa
Biroja administratore

 

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

KONSULTĀCIJAS.
DARĪJUMU SAGATAVOŠANA. PĀRSTĀVĪBA TIESĀS.

JAUNUMI

Apr 22, 2019

Nozīmīgs senāta spriedums attiecībā uz pirmpirkuma tiesību realizāciju, atsavinot lauksaimniecībā izmantojamu zemi

2019.gada 17.aprīlī Latvijas Republikas Senāts taisīja spriedumu Lietā Nr. SKC - 107/2019 sakarā ar biroja pārstāvēta klienta kasācijas sūdzību strīdā par ēku īpašnieka izpirkuma tiesību realizāciju, kas tam bija atteiktas, jo, uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, viņš neatbilda Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos " 28¹ panta pirmās daļas 1.punktā ietvertajiem nosacījumiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā. Senāts apstiprināja kasācijas sūdzībā ietverto viedokli, ka izpircējam ir jāatbilst minētajā tiesību normā izvirzītajiem kritērijiem nevis uz pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, bet lēmuma pieņemšanas brīdī par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, vai šo tiesību pārkāpuma gadījumā - izpirkuma tiesību izmantošanas brīdī.

Apr 14, 2019

Ir stājies spēkā klientiem labvēlīgs spriedums

2019.gada 3.aprīlī spēkā stājies Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums, ar kuru tika noraidīta suņu barības "DOGO" ražotāja AS "Tukuma straumes" prasība pret veterinārārstiem, prasot gandrīz pusmiljonu eiro lielas kompensācijas piedziņu sakarā ar it kā notikušo neslavas celšanu. Šis ir visnotaļ rets gadījums, kad plašu sabiedrības rezonansi izraisījušā strīdā tiesvedība neturpinās apelācijas instancē. Šādam rezultātam cēlonis rodams tiesas augsti kvalitatīvā sprieduma argumentācija.

Dec 19, 2018

Nozīmīgs Augstākās tiesas spriedums par sabiedrības dalībnieka tiesībām uz informācijas pieejamību

Latvijas Republikas Augstākā tiesa 2018.gada 15.novembrī taisījusi kapitālsabiedrību mazākumdalībnieku interesēm labvēlīgu spriedumu attiecībā uz informācijas pieejamību. Taču to pašu nevar teikt par tā sabiedrības dalībnieka interesēm, kuram pieder daļu vairākums un kurš tādējādi visdrīzāk vada un kontrolē sabiedrības pārvaldi.

Ar minēto spriedumu dots skaidrojums Komerclikumā paredzētajām  kapitālsabiedrības dalībnieka tiesībām uz informāciju. Augstākā tiesa atzinusi, ka šīs tiesības dod dalībniekam iespēju ne vien iepazīties ar vispārīgu informāciju par sabiedrības darbības galvenajiem rādītājiem, bet arī ar visiem sabiedrības darījumiem, korespondenci, grāmatvedības, lietvedības un citiem dokumentiem. Šīs tiesības var ierobežot vienīgi katrā konkrētā gadījumā ar dalībnieku sapulces lēmumu, ja pārējie dalībnieki spēj ar konkrētiem faktiem pamatot aizdomas, ka dalībnieks iegūtās ziņas varētu izmantot pretēji sabiedrības mērķiem.

Būtiski atzīmēt, ka šādas tiesības saņemt informāciju dalībniekam ir neatkarīgi no tā, kāds daļu skaits dalībniekam pieder. Līdz ar to šis Augstākās tiesas spriedums paver plašas tiesības mazākuma dalībniekiem uz informācijas pieejamību, kas ļauj pārliecināties par sabiedrības efektīvu pārvaldību un vajadzības gadījumā – apstrīdēt valdes rīcības pamatotību, ceļot, piemēram, zaudējumu atlīdzības prasību. Taču no vairākuma dalībnieka viedokļa pilnas informācijas par sabiedrības komercdarbību nodošana jebkuram sabiedrības dalībniekam rada riskus par komercnoslēpumu saturošas informācijas noplūšanu. Līdz ar to ir rūpīgi jāpārdomā argumentācija un pamatojums informācijas sniegšanas atteikumam, lai strīda un nesaskaņu dalībnieku starpā  gadījumā ar sabiedrības komercdarbību saistīta informācija netiktu izmantota pretēji sabiedrības mērķiem.

Dec 16, 2018

No 1.janvāra tiek ieviests advokātu process

2019.gada 1.janvārī spēkā stāsies Civilprocesa likuma 82¹. pants, kurš, kā izņēmumu atsevišķās lietu kategorijās, arī pirmās un apelācijas instances tiesās ievieš advokātu procesu, tas ir, tiesības piedalīties tiesā personām pašām vai ar advokāta starpniecību, liedzot to darīt pilnvarniekiem un personām, kas ar juridiskām personām nesastāv darba tiesiskajās attiecībās. Šobrīd tas attieksies tikai uz strīdiem, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniegs 150 000 EUR; un strīdiem par kapitālsabiedrību dalībnieku un akcionāru sapulču lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Taču tad, kad Saeimā būs uzsācies normāls likumdošanas darbs, cerams, ka lietu kategoriju skaits paplašināsies, nodrošinot advokātu ekskluzīvu līdzdalību civilprocesā kā pašsaprotamu tiesas procesa sastāvdaļu.

1 / 4

Please reload

 
 

RAKSTIET MUMS


Krišjāņa Valdemāra iela 33-1, Rīga, LV-1010    info@advocates.lv 
Tel: 67284280
Konta Nr. LV64 UNLA 0002 2007 0063 6, SEB banka  PVN reģ.Nr. LV90000378107